ข้อมูล SDGs

ที่มา : 1. กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ
2. https://www.sdgmove.com/sdg-101/