การอบรมปฏิบัติการครูแกนนำการใช้หลักสูตรพัฒนาศักยภาพผู้นำนักเรียนสู่การเป็นพลเมืองโลกตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (OBEC Young Leaders for SDGs) จุดอบรมกรุงเทพมหานคร

เมื่อวันที่ 19 – 22 ธันวาคม 2563 สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา (สนก.) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) จัดการอบรมปฏิบัติการครูแกนนำการใช้หลักสูตรพัฒนาศักยภาพผู้นำนักเรียนสู่การเป็นพลเมืองโลกตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (OBEC Young Leaders for SDGs) ให้แก่ข้าราชการครูในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 และ 2  เพื่อให้ครูมีความรู้ความเข้าใจในการพัฒนาศักยภาพผู้นำนักเรียนสู่การเป็นพลเมืองโลกตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนและสามารถนำกิจกรรมตามหลักสูตรไปประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียนได้ รวมถึงการสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่อง เป้าหมายการพัฒนาที่ยังยืน (Sustainable Development Goals) เพื่อการต่อยอดไปสู่สังคมการเรียนรู้ทางวิชาชีพต่อไป ณ โรงแรมยางกอกชฎา  กรุงเทพฯ ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ดร.อรนุช  มั่งมีสุขศิริ ผู้เชี่ยวชาญ ด้านพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ สพฐ. เป็นประธานในพิธีเปิด และโอกาสนี้ ดร.เบญจลักษณ์  น้ำฟ้า  ผู้เชี่ยวชาญพิเศษ สพฐ. ได้ร่วมประชุมกับคณะวิทยากรด้วย

ดูรูปภาพเพิ่มเติม

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น