การอบรมปฏิบัติการครูแกนนำการใช้หลักสูตรพัฒนาศักยภาพผู้นำนักเรียนสู่การเป็นพลเมืองโลกตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (OBEC Young Leaders for SDGs) จุดอบรมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน

เมื่อวันที่ 7 – 9 กรกฎาคม 2564 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุดรธานี (สพม.อด.) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) จัดการอบรมปฏิบัติการครูแกนนำการใช้หลักสูตรพัฒนาศักยภาพผู้นำนักเรียนสู่การเป็นพลเมืองโลกตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (OBEC Young Leaders for SDGs) ให้แก่ข้าราชการครูในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ใน 10 จังหวัดของภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน จำนวน 45 คน เพื่อให้ครูมีความรู้ความเข้าใจในการพัฒนาศักยภาพผู้นำนักเรียนสู่การเป็นพลเมืองโลกตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนและสามารถนำกิจกรรมตามหลักสูตรไปประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียนได้ รวมถึงการสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่อง เป้าหมายการพัฒนาที่ยังยืน (Sustainable Development Goals) เพื่อการต่อยอดไปสู่สังคมการเรียนรู้ทางวิชาชีพต่อไป ซึ่งมีวิทยากรแกนนำจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นผู้ให้การอบรม โดยจัดขึ้น ณ โรงแรมเวลาดี อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ดร.วิทยา  ประวะโข ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุดรธานี เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมนี้คณะผู้บริหารและบุคลากรทางการศึกษาจาก สพม.อุดรธานี เข้าร่วมกิจกรรมอย่างพร้อมเพียงกัน

ดูรูปภาพเพิ่มเติม

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น