การอบรมปฏิบัติการครูแกนนำการใช้หลักสูตรพัฒนาศักยภาพผู้นำนักเรียนสู่การเป็นพลเมืองโลกตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (OBEC Young Leaders for SDGs) จุดอบรมภาคกลาง จังหวัดอุทัยธานี

เมื่อวันที่  1 – 3 กันยายน 2564 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 2 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ดำเนินการจัดการอบรมปฏิบัติการครูแกนนำการใช้หลักสูตรพัฒนาศักยภาพผู้นำนักเรียนสู่การเป็นพลเมืองโลกตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (OBEC Young Leaders for SDGs) เนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ภายในจังหวัดอุทัยธานี ทำให้ไม่สามารถรวมกลุ่มอบรมได้ ทางสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 2 จึงจัดการอบรมในรูปแบบออนไลน์ ผ่านระบบ Zoom Meeting ให้แก่ข้าราชการครูโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 2 จำนวน 63 คน เพื่อให้เกิดความตระหนักรู้และมีความเข้าใจในกระบวนการพัฒนาศักยภาพผู้นำนักเรียนสู่การเป็นพลเมืองโลกตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนและสามารถนำกิจกรรมตามหลักสูตรไปประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียนได้ จัดทำโครงการขยายผลภายในโรงเรียน รวมถึงการสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่อง เป้าหมายการพัฒนาที่ยังยืน (Sustainable Development Goals) เพื่อการต่อยอดไปสู่สังคมการเรียนรู้ทางวิชาชีพต่อไป ซึ่งมีวิทยากรแกนนำจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นผู้ให้การอบรม โดยได้รับเกียรติจาก นายวันชัย  เกิดมีโภชน์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 2 เป็นประธานในพิธีเปิด ทั้งนี้ได้รับความสนใจและให้การร่วมมือในการเข้ารับการอบรมคณะครูและผู้มีส่วนร่วมทุกท่านเป็นอย่างดี

ดูรูปภาพเพิ่มเติม

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น