การพัฒนาครูแกนนำการใช้หลักสูตรพัฒนาศักยภาพผู้นำนักเรียนสู่การเป็นพลเมืองโลกตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (OBEC Young Leaders for SDGs) ภาคใต้ตอนล่าง (จุดอบรมจังหวัดตรัง)

เพิ่มเติม

Read more

การพัฒนาครูแกนนำการใช้หลักสูตรพัฒนาศักยภาพผู้นำนักเรียนสู่การเป็นพลเมืองโลก ตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (OBEC Young Leaders for SDGs) จุดอบรมภาคกลาง ณ จังหวัดปทุมธานี

ดูข้อมูลเพิ่มเติม

Read more

การอบรมปฏิบัติการครูแกนนำการใช้หลักสูตรพัฒนาศักยภาพผู้นำนักเรียนสู่การเป็นพลเมืองโลกตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (OBEC Young Leaders for SDGs) จุดอบรมภาคกลาง จังหวัดอุทัยธานี

เมื่อวันที่  1 – 3 ก

Read more

การอบรมปฏิบัติการครูแกนนำการใช้หลักสูตรพัฒนาศักยภาพผู้นำนักเรียนสู่การเป็นพลเมืองโลกตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (OBEC Young Leaders for SDGs) จุดอบรมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง

เมื่อวันที่ 9 – 11 ก

Read more

ขอเชิญชวนนักเรียน ครู บุคลากรทางการศึกษา และบุคคลทั่วไป ร่วมกิจกรรม ASEAN Day ครบรอบ 54 ปี อาเซียน #รับเกียรติบัตรฟรี 🎫 ผ่านการสแกน QR Code ใน #กิจกรรมสัปดาห์อาเซียน 8-13 สิงหาคม 2564

ดูเพิ่มเติม

Read more

การอบรมปฏิบัติการครูแกนนำการใช้หลักสูตรพัฒนาศักยภาพผู้นำนักเรียนสู่การเป็นพลเมืองโลกตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (OBEC Young Leaders for SDGs) จุดอบรมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน

เมื่อวันที่ 7 – 9 กร

Read more

การพัฒนาครูแกนนำการใช้หลักสูตรพัฒนาศักยภาพผู้นำนักเรียนสู่การเป็นพลเมืองโลก ตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (OBEC Young Leaders for SDGs) ภาคเหนือ จังหวัดเชียงใหม่ และ จังหวัดพะเยา

ดูข้อมูลเพิ่มเติม ปร

Read more

การพัฒนาครูแกนนำการใช้หลักสูตรพัฒนาศักยภาพผู้นำนักเรียนสู่การเป็นพลเมืองโลก ตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (OBEC Young Leaders for SDGs) อีสานตอนล่าง

ประกาศรายชื่อผู้ผ่าน

Read more

การพัฒนาครูแกนนำการใช้หลักสูตรพัฒนาศักยภาพผู้นำนักเรียนสู่การเป็นพลเมืองโลก ตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (OBEC Young Leaders for SDGs) อีสานตอนบน

อ่านเพิ่มเติม ประกาศ

Read more

โครงการ Food Bank แหล่งอาหารป่ากินได้ สู่เป้าหมาย SDGs ที่ยั่งยืน โดยโรงเรียนบ้านเลโคะ สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 ได้รับรางวัลดีเยี่ยมระดับประเทศ ในการโครงการคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ “เยาวชนไทย ทำดี ถวายในหลวง” ปีที่ 15 ปีการศึกษา 2563 จัดโดย สพฐ.

ดูเอกสารเพิ่มเติม

Read more