การพัฒนาครูแกนนำการใช้หลักสูตรพัฒนาศักยภาพผู้นำนักเรียนสู่การเป็นพลเมืองโลกตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (OBEC Young Leaders for SDGs) ภาคใต้ตอนล่าง (จุดอบรมจังหวัดตรัง)

เพิ่มเติม

Read more

การอบรมปฏิบัติการครูแกนนำการใช้หลักสูตรพัฒนาศักยภาพผู้นำนักเรียนสู่การเป็นพลเมืองโลกตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (OBEC Young Leaders for SDGs) จุดอบรมภาคกลาง จังหวัดอุทัยธานี

เมื่อวันที่  1 – 3 ก

Read more

การอบรมปฏิบัติการครูแกนนำการใช้หลักสูตรพัฒนาศักยภาพผู้นำนักเรียนสู่การเป็นพลเมืองโลกตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (OBEC Young Leaders for SDGs) จุดอบรมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง

เมื่อวันที่ 9 – 11 ก

Read more

การอบรมปฏิบัติการครูแกนนำการใช้หลักสูตรพัฒนาศักยภาพผู้นำนักเรียนสู่การเป็นพลเมืองโลกตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (OBEC Young Leaders for SDGs) จุดอบรมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน

เมื่อวันที่ 7 – 9 กร

Read more

การอบรมปฏิบัติการครูแกนนำการใช้หลักสูตรพัฒนาศักยภาพผู้นำนักเรียนสู่การเป็นพลเมืองโลกตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (OBEC Young Leaders for SDGs) จุดอบรมกรุงเทพมหานคร

เมื่อวันที่ 19 – 22

Read more

การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรและจัดทำคู่มือหลักสูตรการพัฒนาศักยภาพผู้นำนักเรียนสู่การเป็นพลเมืองโลกตามเป้าหมายโลกเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

เมื่อวันที่ 21 – 24

Read more

การประชุมปฏิบัติการร่างกรอบการพัฒนานวัตกรรม เพื่อส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนสู่การเป็นพลเมืองโลกตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน

เมื่อวันที่ 24-26 กร

Read more

การประชุมปฏิบัติการสร้างกรอบการวิจัยและร่างกรอบหลักสูตรการพัฒนาศักยภาพผู้นำนักเรียนสู่การเป็นพลเมืองโลกตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน

เมื่อวันที่ 24-26 มก

Read more

เรื่อง การประกวดนวัตกรรมการศึกษา เพื่อส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพผู้เรียน (SDGs)

การประกวดนวัตกรรมการ

Read more